ကလေးကျန်းမာရေး Call Center

မြန်မာတွင် ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော ဆေးရုံအခြေစိုက် ကလေးကျန်းမာရေး Call Center ဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီ ၇ ရက်လုံးပတ်လုံး ကလေးကျွမ်းကျင်အထူးကု ဆရာဝန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။

my_MMMY